:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประเสริฐ สุระวงศ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 045-989741
จ่าเอกณัฐวุฒิ สอนครุฑ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ สลีสองสม
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข