:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกณัฐวุฒิ สอนครุฑ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ สลีสองสม
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานสาธารณสุข