:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวศริชาดา เย็นทั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน