:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
สำนักปลัด
นายประเสริฐ สุระวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร 045-989741
นางสาวศริชาดา เย็นทั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร 045-989741
นายคำดี ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน อปท.
โทร 045-989741
นางสาวธิดาพร คูณมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 045-989741
นายคำดี ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 045-989741
นายเสฐฎฤทธิ์ คำสุข
นิติกรปฏิบัติการ
โทร 045-989741
นายอุทัย สุภชาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 045-989741
จ่าเอกพรมศร เหมือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
โทร 045-989741
นางสาวธนิสรา นาสมภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
โทร 045-989741
นางสาวศศิธร ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร 045-989741
จ่าเอกพรมศร เหมือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร 045-989741
นายสวัสดิ์ ขันธุปัตย์
พนักงานขับรถยนต์
โทร 045-989741
นางสาวกรรณิกา ศรีใส
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
โทร 045-989741
นายวัชระสิน สุรักษ์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานขับรถยนต์
โทร 045-989741