:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายเลิศชาญ เรืองนุ้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร.081-4421178
นายบรรเจิด เอี่ยมเทศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
081-3206360
นายบุญเทียน ศรีลาลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 2
โทร.099-7831977
นางสาวอรอินทร์ ศรีใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 3
087-0389462
นายนะพินธ์ บุญเกษ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 4
โทร.081-0716810
นางสะอาด นีระเนตร
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 5
โทร.084-3421196
นายปรีชา ไชยแสง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 6
โทร.087-0847309
นายวิชัย วงจันทา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 7
โทร. 086-3836020