:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประเสริฐ สุระวงศ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 045-989741
นายประเสริฐ สุระวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 045-989741
นายเรืองฤทธิ์ สุนทรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 045-989741
นางสาวกลิ่นเพชร โสภิพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 045-989741
จ่าเอกณัฐวุฒิ สอนครุฑ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 045-989741
นางอรทัย สุระวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 045-989741