:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ โสภิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 090-9278665
นางภราดา วิริยะพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 086-4147831
นายวีระพงษ์ ศรีใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 085-7805736
นายเฉลิมชัย จันทะโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 085-1408460