:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองช่าง
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
นายเรืองฤทธิ์ สุนทรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิรุตติ์ ขันเพชร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศราวุธ รักประเทศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าที่ร้องตรีหญิงจันทร์ธนี ศรีโรจน์
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการ