:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองช่าง
นายประเสริฐ สุระวงศ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 045-989741
นายเรืองฤทธิ์ สุนทรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิรุตติ์ ขันเพชร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศราวุธ รักประเทศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวอภิญญา อ้วนออ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการ