:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองการศึกษา
นางอรทัย สุระวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายนรวร ชาลีโสม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอังคาร รุ่งเรือง
ครู (คศ.2)
นางรุ่งรัตน์ อระบุตร
ครู (คศ.1)
นางธัญรัศม์ จันทร์แดง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววารุณี จารุแพทย์
ผู้ดูแลเด็ก