:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองคลัง
นางสาวกลิ่นเพชร โสภิพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 045-989741
นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรอนงค์ ผิวแก้วดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวภนิดา จันทโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัชยานันท์ หูวอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษฏลักษณ์ ผิวเงิน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน
นายชีรวุธ เหมือนแก้ว
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี