:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741
กองคลัง
นายประเสริฐ สุระวงศ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
โทร 045-989741
นางเพ็ญนภา ชิงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรอนงค์ ผิวแก้วดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวภนิดา จันทโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัชยานันท์ หูวอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษฏลักษณ์ ผิวเงิน
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน
นายชีรวุธ เหมือนแก้ว
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี