:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)