:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี