:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ประวัติ  อบต.นาจิก

ตำบลนาจิก  เดิมเป็นสภาตำบลนาจิก  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.2540  ได้ยกฐานะมาเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกันประมาณ  1  กิโลเมตร  ปัจจุบันมีบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่น  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด