:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๐๗)
และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลนาจิก
นำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ประเภทออมทรัพย์)ฉบับจริง
มายื่นลงทะบียนต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ของทุกวัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร