:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: เข้าร่วมตรวจติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 12 และ 14 ณ ครัวเรือนยากจน นายนิคม  มงคลมาตย์ ราษฎรในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

20 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  เมื่อศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 14.30 น. นางสาวสิริมา  วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 12 และ 14 /นายธนูศักดิ์  เสมอภาค  นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ/ นางสาววัชราภรณ์  นาท้าว  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) / นางสาวณัฐชายา  ช่างเกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ / นายณฏฐกฤต  กาษี  ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ / นางอัมพวัน  แสงทอง  พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ / นายสมศักดิ์  โสภิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก / นางภารดา  วิริยะพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก / นายเฉลิมชัย  จันทะโคตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก /พนักงานส่วนตำบลนาจิก/ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก/ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาจิก/ รพสต.บ้านเชือก และ อสม.หมู่ที่ 7 
เข้าร่วมตรวจติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 12 และ 14 ณ ครัวเรือนยากจน นายนิคม  มงคลมาตย์ ราษฎรในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร